• Chuẩn bị đổi qua diễn đàn mới (diễn đàn này sẽ bị lưu trữ), vì lỗi database ( ko bit duong fix ;v) https://sa-mp.biz/index.php

Bài mới trên hồ sơ

Ông Ơi Tui Muốn Sét Cục Lưa Trog Deagle Level 10
Và Không Có Lửa Lúc Deagle LV0 Thi Làm Như Nào Help tôi cảm on nhìu