• Để quảng cáo máy chủ , các bạn nhấn vào Đây
 • Diễn Đàn Hỗ Trợ / Giao Lưu / Chia Sẻ Code Samp Việt Nam
  Group : Click Me

Code/Scripts Vui vui tặng ae cái system đua xe của GVN nè :3

Kaito_Enthe

New member
Tham gia
10/10/21
Bài viết
0
Reaction score
0
Điểm
0
Awards
0
Lúc đầu mình add code Eshop auto xong r mình sài k được nên vô pawno gỡ code ra xong mình F5 lại thì bị bị báo lỗi ( Warning 208 , error 17 MAX_PLAYER_NAME , Error 70 )
Ai biết giúp mình với ạ Cảm ơn
 

Cary

New member
Tham gia
15/1/21
Bài viết
1
Reaction score
0
Điểm
1
Awards
0
Đã gộp hết lại, chỉ cần tạo 1 file .pwn và #include bên ngoài gm làđược ^^


C++:
new XeDuaP[MAX_PLAYERS] = INVALID_VEHICLE_ID;
new Float:LastPostDX[MAX_PLAYERS][3],LastInterior[MAX_PLAYERS],LastVW[MAX_PLAYERS];
new bool:OpenDuaXe = false;
CMD:duaxeopen(playerid,params[] ) {
  if(PlayerInfo[playerid][pAdmin] > 2) {
    if(OpenDuaXe == true) {
      OpenDuaXe = false;
      SendClientMessageToAll(-1, "[*] He thong dua xe da bi Admin khoa .");
    }
    else if(OpenDuaXe == false) {
      OpenDuaXe = true;
      SendClientMessageToAll(-1, "[*] He thong dua xe da duoc Admin Mo[/duaxe id gia tien].");
    }
  }
  return 1;
}
CMD:duaxe(playerid,params[]) {
  new giveplayerid,giatien,string[129];
  if (PlayerInfo[playerid][pJailTime] > 0)
  {
    SendClientMessageEx(playerid,COLOR_GREY,"Ban khong the su dung dien thoai khi dang o trong tu.");
    return 1;
  }
  if(PlayerTied[playerid] != 0 || PlayerCuffed[playerid] != 0)
  {
    SendClientMessageEx(playerid,COLOR_GREY,"Ban khong the su dung dien thoai.");
    return 1;
  }
  if(GetPVarInt(playerid, "Injured") == 1)
  {
    SendClientMessageEx(playerid, COLOR_GREY, "  Khong the sai lenh khi bi thuong!");
    return 1;
  }
  if(GetPVarType(playerid, "PlayerCuffed") || GetPVarType(playerid, "Injured") || GetPVarType(playerid, "IsFrozen")) {
      return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAD2, "Ban khong the lam dieu do vao luc nay!");
  }
  if(sscanf(params, "ii", giveplayerid, giatien))
    return SendClientMessageEx(playerid, COLOR_GREY, "SU DUNG: /duaxe [nguoi dua xe] [gia tien cuoc]");
  if(giatien < 1 || giatien > 20000) return SendClientMessageEx(playerid, COLOR_GREY, "Gia tien phai tu 1-20.000");
  if(GetPVarInt(playerid, "DangDuaXe") == 1) return SendClientMessage(playerid,-1,"Dang dua xe");
  if(giveplayerid == playerid)
    return SendClientMessageEx(playerid, COLOR_GREY, "Ban khong the ban credits cho chinh minh.");
  if(GetPVarInt(playerid, "Dang_MoiDuaXe") == 1) return SendClientMessage(playerid,-1,"Ban dang moi 1 nguoi khac roi");
  else if(GetPVarType(giveplayerid, "LoiMoiDuaXe"))
    return SendClientMessageEx(playerid, COLOR_GREY, "Nguoi nay da duoc moi dua xe roi.");
  SetPVarInt(giveplayerid,"LoiMoiDuaXe",1);
  SetPVarInt(giveplayerid,"NguoiMoiDuaXe",playerid);
  SetPVarInt(giveplayerid,"OfferMoiDuaXe",giatien);
  SetPVarInt(playerid,"Dang_MoiDuaXe",1);
  SetPVarInt(playerid,"Dang_NguoiMoiDuaXe",giveplayerid);
  SetPVarInt(playerid,"Dang_OfferMoiDuaXe",giveplayerid);
  format(string, 129, "[DUA XE] %s da moi ban dua xe voi gia cuoc la: %s | /chapnhanduaxe de dua xe", GetPlayerNameEx(playerid),number_format(giatien));
  SendClientMessageEx(giveplayerid, -1, string);
  format(string, 129, "[DUA XE] Ban da moi %s dua xe voi gia cuoc la: %s", GetPlayerNameEx(giveplayerid),number_format(giatien));
  SendClientMessageEx(playerid, -1, string);
  return 1;
}
hook OnPlayerDeath(playerid) {
  if(GetPVarInt(playerid,"DangDuaXe") == 1) {
    TogglePlayerControllable(playerid, 1);
    KillEMSQueue(playerid);
    ClearAnimations(playerid);
    SetPlayerHealth(playerid, 100);
    new playerduaxe;
    playerduaxe = GetPVarInt(playerid, "NguoiDuaXe");
    FinishDuaXeCrash(playerid,playerduaxe);
  }
}
hook OnPlayerDisconnect(playerid, reason) {
  if(GetPVarInt(playerid,"DangDuaXe") == 1) {
    new playerduaxe;
    playerduaxe = GetPVarInt(playerid, "NguoiDuaXe");
    FinishDuaXeCrash(playerid,playerduaxe);
  }
}
CMD:chapnhanduaxe(playerid,params[]) {
  if(GetPVarInt(playerid, "DangDuaXe") == 1) return SendClientMessage(playerid,-1,"Dang dua xe");
  if(GetPVarInt(playerid,"LoiMoiDuaXe") != 1) return SendClientMessage(playerid,-1,"Ban khong co ai moi dua xe");
  StartDuaXe(playerid,GetPVarInt(playerid,"NguoiMoiDuaXe"),GetPVarInt(playerid,"OfferMoiDuaXe"));
  return 1;
}
StartDuaXe(player1,player2,giatien) {
  GetPlayerPos(player1, LastPostDX[player1][0],LastPostDX[player1][1],LastPostDX[player1][2]);
  GetPlayerPos(player2, LastPostDX[player2][0],LastPostDX[player2][1],LastPostDX[player2][2]);
  
  LastInterior[player1] = GetPlayerInterior(player1);
  LastVW[player1] = GetPlayerVirtualWorld(player1);
  LastInterior[player2] = GetPlayerInterior(player2);
  LastVW[player2] = GetPlayerVirtualWorld(player2);


  XeDuaP[player1] = CreateVehicle(522, -1393.9960,-217.5891,1050.6823,355.2848, 1, 1, -1);
  XeDuaP[player2] = CreateVehicle(522, -1402.5797,-218.2216,1050.6763,0.0586, 1, 1, -1);

  new engine,lights,alarm,doors,bonnet,boot,objective;
  GetVehicleParamsEx(XeDuaP[player1] ,engine,lights,alarm,doors,bonnet,boot,objective);
  SetVehicleParamsEx(XeDuaP[player1] ,VEHICLE_PARAMS_ON,lights,alarm,doors,bonnet,boot,objective);

  GetVehicleParamsEx(XeDuaP[player2] ,engine,lights,alarm,doors,bonnet,boot,objective);
  SetVehicleParamsEx(XeDuaP[player2] ,VEHICLE_PARAMS_ON,lights,alarm,doors,bonnet,boot,objective);
  
  SetPlayerPos(player1, -1393.9960,-217.5891,1050.6823);
  SetPlayerPos(player2, -1393.9960,-217.5891,1050.6823);
  SetPlayerInterior(player1, 7);
  SetPlayerInterior(player2, 7);

  SetVehicleVirtualWorld(XeDuaP[player1], player2 + player1);
  SetVehicleVirtualWorld(XeDuaP[player2], player2 + player1);
  LinkVehicleToInterior(XeDuaP[player1], 7);
  LinkVehicleToInterior(XeDuaP[player2], 7);
  SetPlayerVirtualWorld(player1, player2 + player1);
  SetPlayerVirtualWorld(player2, player2 + player1);
  PutPlayerInVehicle(player1, XeDuaP[player1], 0);
  PutPlayerInVehicle(player2, XeDuaP[player2], 0);
  
  DeletePVar(player1,"LoiMoiDuaXe");
  DeletePVar(player1,"NguoiMoiDuaXe");
  DeletePVar(player1,"OfferMoiDuaXe");
  DeletePVar(player2,"Dang_MoiDuaXe");
  DeletePVar(player2,"Dang_NguoiMoiDuaXe");
  DeletePVar(player2,"Dang_OfferMoiDuaXe");
  
  SetPVarInt(player1,"DangDuaXe",1);
  SetPVarInt(player1,"NguoiDuaXe",player2);
  SetPVarInt(player1,"GiaTien",giatien);

  SetPVarInt(player2,"DangDuaXe",1);
  SetPVarInt(player2,"NguoiDuaXe",player1);
  SetPVarInt(player2,"GiaTien",giatien);
  new string[129];
  format(string, 129, "[DUA XE] {f2ec62}%s{ffffff} da chap nhan loi moi dua xe cua ban", GetPlayerNameEx(player1));
  SendClientMessageEx(player2, -1, string);
  format(string, 129, "[DUA XE] Ban da chap nhan loi moi cua {f2ec62}%s", GetPlayerNameEx(player2));
  SendClientMessageEx(player1, -1, string);


  SetPVarInt(player1,"CPDuaXe",1);
  SetPVarInt(player2,"CPDuaXe",1);
  SetPlayerRaceCheckpoint(player1, 1, -1357.1676,-132.9526,1050.7109,-1263.7821,-220.9460,1050.3224, 5);
  SetPlayerRaceCheckpoint(player2, 1, -1357.1676,-132.9526,1050.7109,-1263.7821,-220.9460,1050.3224, 5);
  return 1;
}
hook OnPlayerEnterRaceCheckpoint(playerid) {
  if(GetPVarInt(playerid, "CPDuaXe") == 1 && IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 5, -1357.1676,-132.9526,1050.7109)) {
    DisablePlayerDynamicCheckPoint(playerid);
    SetPVarInt(playerid,"CPDuaXe",2);
    SetPlayerRaceCheckpoint(playerid, 1,-1263.7821,-220.9460,1050.3224,-1389.1334,-247.2982,1043.1143, 5);
  }
  if(GetPVarInt(playerid, "CPDuaXe") == 2 && IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 5, -1263.7821,-220.9460,1050.3224)) {
    DisablePlayerDynamicCheckPoint(playerid);
    SetPVarInt(playerid,"CPDuaXe",3);
    SetPlayerRaceCheckpoint(playerid, 1,-1389.1334,-247.2982,1043.1143,-1493.2635,-145.1177,1048.0848, 5);
  }
  if(GetPVarInt(playerid, "CPDuaXe") == 3 && IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 5, -1389.1334,-247.2982,1043.1143)) {
    DisablePlayerDynamicCheckPoint(playerid);
    SetPVarInt(playerid,"CPDuaXe",4);
    SetPlayerRaceCheckpoint(playerid, 1,-1493.2635,-145.1177,1048.0848,-1420.5447,-280.0449,1050.7844, 5);
  }
  if(GetPVarInt(playerid, "CPDuaXe") == 4 && IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 5, -1493.2635,-145.1177,1048.0848)) {
    DisablePlayerDynamicCheckPoint(playerid);
    SetPVarInt(playerid,"CPDuaXe",5);
    SetPlayerRaceCheckpoint(playerid, 1,-1420.5447,-280.0449,1050.7844,-1397.3110,-216.7099,1050.6927, 5);
  }
  if(GetPVarInt(playerid, "CPDuaXe") == 5 && IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 5, -1420.5447,-280.0449,1050.7844)) {
    DisablePlayerDynamicCheckPoint(playerid);
    SetPVarInt(playerid,"CPDuaXe",6);
    SetPlayerRaceCheckpoint(playerid, 1,-1397.3110,-216.7099,1050.6927,-1397.3110,-216.7099,1050.6927, 5);
  }

  
  if(GetPVarInt(playerid, "DangDuaXe") == 1 && GetPVarInt(playerid, "CPDuaXe") == 6 && IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 5, -1397.3110,-216.7099,1050.6927)) {
    new playerduaxe,string[129];
    format(string, sizeof string, "Chuc mung {f2ec62}%s{ffffff} da chien thang {f2ec62}%s{ffffff} trong cuoc dua xe ^^", GetPlayerNameEx(playerid),GetPlayerNameEx(playerduaxe));
    playerduaxe = GetPVarInt(playerid, "NguoiDuaXe");
    SendClientMessage(playerid,-1,"Ban da chien thang cuoc dua xe");
    SendClientMessage(playerduaxe,-1,"Ban da that bai trong cuoc dua xe");
    DisablePlayerRaceCheckpoint(playerid);
    SetTimerEx("FinishDuaXe", 5000, 0, "ii",playerid,playerduaxe );
    HienTextDraw(playerid,"Vui long doi 5s de tro ve vi tri cu...");
    TogglePlayerControllable(playerid, 0);
    TogglePlayerControllable(playerduaxe, 0);

  }
}
forward FinishDuaXe(playerid,playerduaxe);
public FinishDuaXe(playerid,playerduaxe) {
  SetPlayerPos(playerid, LastPostDX[playerid][0],LastPostDX[playerid][1],LastPostDX[playerid][2]);
  SetPlayerPos(playerduaxe, LastPostDX[playerduaxe][0],LastPostDX[playerduaxe][1],LastPostDX[playerduaxe][2]);
  SetPlayerInterior(playerid, LastInterior[playerid]);
  SetPlayerInterior(playerduaxe, LastInterior[playerduaxe]);
  SetPlayerVirtualWorld(playerid, LastVW[playerid]);
  SetPlayerVirtualWorld(playerduaxe, LastVW[playerduaxe]);
 
  PlayerInfo[playerid][pCash] += GetPVarInt(playerid, "GiaTien");
  PlayerInfo[playerduaxe][pCash] -= GetPVarInt(playerduaxe, "GiaTien");
  DestroyVehicle(XeDuaP[playerid]);
  DestroyVehicle(XeDuaP[playerduaxe]);
  TogglePlayerControllable(playerduaxe, 1);
  TogglePlayerControllable(playerid, 1);
  DeletePVar(playerid,"DangDuaXe");
  DeletePVar(playerid,"NguoiDuaXe");
  DeletePVar(playerid,"GiaTien");
  DeletePVar(playerduaxe,"DangDuaXe");
  DeletePVar(playerduaxe,"NguoiDuaXe");
  DeletePVar(playerduaxe,"GiaTien");
  DeletePVar(playerduaxe, "CPDuaXe");
  DeletePVar(playerid, "CPDuaXe");
  return 1;
}
forward FinishDuaXeCrash(playerid,playerduaxe);
public FinishDuaXeCrash(playerid,playerduaxe) {
  SetPlayerPos(playerid, LastPostDX[playerid][0],LastPostDX[playerid][1],LastPostDX[playerid][2]);
  SetPlayerPos(playerduaxe, LastPostDX[playerduaxe][0],LastPostDX[playerduaxe][1],LastPostDX[playerduaxe][2]);
  SetPlayerInterior(playerid, LastInterior[playerid]);
  SetPlayerInterior(playerduaxe, LastInterior[playerduaxe]);
  SetPlayerVirtualWorld(playerid, LastVW[playerid]);
  SetPlayerVirtualWorld(playerduaxe, LastVW[playerduaxe]);
 

  DestroyVehicle(XeDuaP[playerid]);
  DestroyVehicle(XeDuaP[playerduaxe]);
  TogglePlayerControllable(playerduaxe, 1);
  TogglePlayerControllable(playerid, 1);
  DeletePVar(playerid,"DangDuaXe");
  DeletePVar(playerid,"NguoiDuaXe");
  DeletePVar(playerid,"GiaTien");
  DeletePVar(playerduaxe,"DangDuaXe");
  DeletePVar(playerduaxe,"NguoiDuaXe");
  DeletePVar(playerduaxe,"GiaTien");
  DeletePVar(playerduaxe, "CPDuaXe");
  DeletePVar(playerid, "CPDuaXe");
  return 1;
}
 

gennynguyen

New member
Tham gia
30/8/21
Bài viết
0
Reaction score
0
Điểm
0
Awards
0
Mấy dòng lỗi nó ghi gì vậy bạn
 

roc_boss

Bạc
Tham gia
13/8/21
Bài viết
50
Reaction score
3
Điểm
8
Awards
0
ngo
Đã gộp hết lại, chỉ cần tạo 1 file .pwn và #include bên ngoài gm làđược ^^


C++:
new XeDuaP[MAX_PLAYERS] = INVALID_VEHICLE_ID;
new Float:LastPostDX[MAX_PLAYERS][3],LastInterior[MAX_PLAYERS],LastVW[MAX_PLAYERS];
new bool:OpenDuaXe = false;
CMD:duaxeopen(playerid,params[] ) {
  if(PlayerInfo[playerid][pAdmin] > 2) {
    if(OpenDuaXe == true) {
      OpenDuaXe = false;
      SendClientMessageToAll(-1, "[*] He thong dua xe da bi Admin khoa .");
    }
    else if(OpenDuaXe == false) {
      OpenDuaXe = true;
      SendClientMessageToAll(-1, "[*] He thong dua xe da duoc Admin Mo[/duaxe id gia tien].");
    }
  }
  return 1;
}
CMD:duaxe(playerid,params[]) {
  new giveplayerid,giatien,string[129];
  if (PlayerInfo[playerid][pJailTime] > 0)
  {
    SendClientMessageEx(playerid,COLOR_GREY,"Ban khong the su dung dien thoai khi dang o trong tu.");
    return 1;
  }
  if(PlayerTied[playerid] != 0 || PlayerCuffed[playerid] != 0)
  {
    SendClientMessageEx(playerid,COLOR_GREY,"Ban khong the su dung dien thoai.");
    return 1;
  }
  if(GetPVarInt(playerid, "Injured") == 1)
  {
    SendClientMessageEx(playerid, COLOR_GREY, "  Khong the sai lenh khi bi thuong!");
    return 1;
  }
  if(GetPVarType(playerid, "PlayerCuffed") || GetPVarType(playerid, "Injured") || GetPVarType(playerid, "IsFrozen")) {
      return SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAD2, "Ban khong the lam dieu do vao luc nay!");
  }
  if(sscanf(params, "ii", giveplayerid, giatien))
    return SendClientMessageEx(playerid, COLOR_GREY, "SU DUNG: /duaxe [nguoi dua xe] [gia tien cuoc]");
  if(giatien < 1 || giatien > 20000) return SendClientMessageEx(playerid, COLOR_GREY, "Gia tien phai tu 1-20.000");
  if(GetPVarInt(playerid, "DangDuaXe") == 1) return SendClientMessage(playerid,-1,"Dang dua xe");
  if(giveplayerid == playerid)
    return SendClientMessageEx(playerid, COLOR_GREY, "Ban khong the ban credits cho chinh minh.");
  if(GetPVarInt(playerid, "Dang_MoiDuaXe") == 1) return SendClientMessage(playerid,-1,"Ban dang moi 1 nguoi khac roi");
  else if(GetPVarType(giveplayerid, "LoiMoiDuaXe"))
    return SendClientMessageEx(playerid, COLOR_GREY, "Nguoi nay da duoc moi dua xe roi.");
  SetPVarInt(giveplayerid,"LoiMoiDuaXe",1);
  SetPVarInt(giveplayerid,"NguoiMoiDuaXe",playerid);
  SetPVarInt(giveplayerid,"OfferMoiDuaXe",giatien);
  SetPVarInt(playerid,"Dang_MoiDuaXe",1);
  SetPVarInt(playerid,"Dang_NguoiMoiDuaXe",giveplayerid);
  SetPVarInt(playerid,"Dang_OfferMoiDuaXe",giveplayerid);
  format(string, 129, "[DUA XE] %s da moi ban dua xe voi gia cuoc la: %s | /chapnhanduaxe de dua xe", GetPlayerNameEx(playerid),number_format(giatien));
  SendClientMessageEx(giveplayerid, -1, string);
  format(string, 129, "[DUA XE] Ban da moi %s dua xe voi gia cuoc la: %s", GetPlayerNameEx(giveplayerid),number_format(giatien));
  SendClientMessageEx(playerid, -1, string);
  return 1;
}
hook OnPlayerDeath(playerid) {
  if(GetPVarInt(playerid,"DangDuaXe") == 1) {
    TogglePlayerControllable(playerid, 1);
    KillEMSQueue(playerid);
    ClearAnimations(playerid);
    SetPlayerHealth(playerid, 100);
    new playerduaxe;
    playerduaxe = GetPVarInt(playerid, "NguoiDuaXe");
    FinishDuaXeCrash(playerid,playerduaxe);
  }
}
hook OnPlayerDisconnect(playerid, reason) {
  if(GetPVarInt(playerid,"DangDuaXe") == 1) {
    new playerduaxe;
    playerduaxe = GetPVarInt(playerid, "NguoiDuaXe");
    FinishDuaXeCrash(playerid,playerduaxe);
  }
}
CMD:chapnhanduaxe(playerid,params[]) {
  if(GetPVarInt(playerid, "DangDuaXe") == 1) return SendClientMessage(playerid,-1,"Dang dua xe");
  if(GetPVarInt(playerid,"LoiMoiDuaXe") != 1) return SendClientMessage(playerid,-1,"Ban khong co ai moi dua xe");
  StartDuaXe(playerid,GetPVarInt(playerid,"NguoiMoiDuaXe"),GetPVarInt(playerid,"OfferMoiDuaXe"));
  return 1;
}
StartDuaXe(player1,player2,giatien) {
  GetPlayerPos(player1, LastPostDX[player1][0],LastPostDX[player1][1],LastPostDX[player1][2]);
  GetPlayerPos(player2, LastPostDX[player2][0],LastPostDX[player2][1],LastPostDX[player2][2]);
  
  LastInterior[player1] = GetPlayerInterior(player1);
  LastVW[player1] = GetPlayerVirtualWorld(player1);
  LastInterior[player2] = GetPlayerInterior(player2);
  LastVW[player2] = GetPlayerVirtualWorld(player2);


  XeDuaP[player1] = CreateVehicle(522, -1393.9960,-217.5891,1050.6823,355.2848, 1, 1, -1);
  XeDuaP[player2] = CreateVehicle(522, -1402.5797,-218.2216,1050.6763,0.0586, 1, 1, -1);

  new engine,lights,alarm,doors,bonnet,boot,objective;
  GetVehicleParamsEx(XeDuaP[player1] ,engine,lights,alarm,doors,bonnet,boot,objective);
  SetVehicleParamsEx(XeDuaP[player1] ,VEHICLE_PARAMS_ON,lights,alarm,doors,bonnet,boot,objective);

  GetVehicleParamsEx(XeDuaP[player2] ,engine,lights,alarm,doors,bonnet,boot,objective);
  SetVehicleParamsEx(XeDuaP[player2] ,VEHICLE_PARAMS_ON,lights,alarm,doors,bonnet,boot,objective);
  
  SetPlayerPos(player1, -1393.9960,-217.5891,1050.6823);
  SetPlayerPos(player2, -1393.9960,-217.5891,1050.6823);
  SetPlayerInterior(player1, 7);
  SetPlayerInterior(player2, 7);

  SetVehicleVirtualWorld(XeDuaP[player1], player2 + player1);
  SetVehicleVirtualWorld(XeDuaP[player2], player2 + player1);
  LinkVehicleToInterior(XeDuaP[player1], 7);
  LinkVehicleToInterior(XeDuaP[player2], 7);
  SetPlayerVirtualWorld(player1, player2 + player1);
  SetPlayerVirtualWorld(player2, player2 + player1);
  PutPlayerInVehicle(player1, XeDuaP[player1], 0);
  PutPlayerInVehicle(player2, XeDuaP[player2], 0);
  
  DeletePVar(player1,"LoiMoiDuaXe");
  DeletePVar(player1,"NguoiMoiDuaXe");
  DeletePVar(player1,"OfferMoiDuaXe");
  DeletePVar(player2,"Dang_MoiDuaXe");
  DeletePVar(player2,"Dang_NguoiMoiDuaXe");
  DeletePVar(player2,"Dang_OfferMoiDuaXe");
  
  SetPVarInt(player1,"DangDuaXe",1);
  SetPVarInt(player1,"NguoiDuaXe",player2);
  SetPVarInt(player1,"GiaTien",giatien);

  SetPVarInt(player2,"DangDuaXe",1);
  SetPVarInt(player2,"NguoiDuaXe",player1);
  SetPVarInt(player2,"GiaTien",giatien);
  new string[129];
  format(string, 129, "[DUA XE] {f2ec62}%s{ffffff} da chap nhan loi moi dua xe cua ban", GetPlayerNameEx(player1));
  SendClientMessageEx(player2, -1, string);
  format(string, 129, "[DUA XE] Ban da chap nhan loi moi cua {f2ec62}%s", GetPlayerNameEx(player2));
  SendClientMessageEx(player1, -1, string);


  SetPVarInt(player1,"CPDuaXe",1);
  SetPVarInt(player2,"CPDuaXe",1);
  SetPlayerRaceCheckpoint(player1, 1, -1357.1676,-132.9526,1050.7109,-1263.7821,-220.9460,1050.3224, 5);
  SetPlayerRaceCheckpoint(player2, 1, -1357.1676,-132.9526,1050.7109,-1263.7821,-220.9460,1050.3224, 5);
  return 1;
}
hook OnPlayerEnterRaceCheckpoint(playerid) {
  if(GetPVarInt(playerid, "CPDuaXe") == 1 && IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 5, -1357.1676,-132.9526,1050.7109)) {
    DisablePlayerDynamicCheckPoint(playerid);
    SetPVarInt(playerid,"CPDuaXe",2);
    SetPlayerRaceCheckpoint(playerid, 1,-1263.7821,-220.9460,1050.3224,-1389.1334,-247.2982,1043.1143, 5);
  }
  if(GetPVarInt(playerid, "CPDuaXe") == 2 && IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 5, -1263.7821,-220.9460,1050.3224)) {
    DisablePlayerDynamicCheckPoint(playerid);
    SetPVarInt(playerid,"CPDuaXe",3);
    SetPlayerRaceCheckpoint(playerid, 1,-1389.1334,-247.2982,1043.1143,-1493.2635,-145.1177,1048.0848, 5);
  }
  if(GetPVarInt(playerid, "CPDuaXe") == 3 && IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 5, -1389.1334,-247.2982,1043.1143)) {
    DisablePlayerDynamicCheckPoint(playerid);
    SetPVarInt(playerid,"CPDuaXe",4);
    SetPlayerRaceCheckpoint(playerid, 1,-1493.2635,-145.1177,1048.0848,-1420.5447,-280.0449,1050.7844, 5);
  }
  if(GetPVarInt(playerid, "CPDuaXe") == 4 && IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 5, -1493.2635,-145.1177,1048.0848)) {
    DisablePlayerDynamicCheckPoint(playerid);
    SetPVarInt(playerid,"CPDuaXe",5);
    SetPlayerRaceCheckpoint(playerid, 1,-1420.5447,-280.0449,1050.7844,-1397.3110,-216.7099,1050.6927, 5);
  }
  if(GetPVarInt(playerid, "CPDuaXe") == 5 && IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 5, -1420.5447,-280.0449,1050.7844)) {
    DisablePlayerDynamicCheckPoint(playerid);
    SetPVarInt(playerid,"CPDuaXe",6);
    SetPlayerRaceCheckpoint(playerid, 1,-1397.3110,-216.7099,1050.6927,-1397.3110,-216.7099,1050.6927, 5);
  }

  
  if(GetPVarInt(playerid, "DangDuaXe") == 1 && GetPVarInt(playerid, "CPDuaXe") == 6 && IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 5, -1397.3110,-216.7099,1050.6927)) {
    new playerduaxe,string[129];
    format(string, sizeof string, "Chuc mung {f2ec62}%s{ffffff} da chien thang {f2ec62}%s{ffffff} trong cuoc dua xe ^^", GetPlayerNameEx(playerid),GetPlayerNameEx(playerduaxe));
    playerduaxe = GetPVarInt(playerid, "NguoiDuaXe");
    SendClientMessage(playerid,-1,"Ban da chien thang cuoc dua xe");
    SendClientMessage(playerduaxe,-1,"Ban da that bai trong cuoc dua xe");
    DisablePlayerRaceCheckpoint(playerid);
    SetTimerEx("FinishDuaXe", 5000, 0, "ii",playerid,playerduaxe );
    HienTextDraw(playerid,"Vui long doi 5s de tro ve vi tri cu...");
    TogglePlayerControllable(playerid, 0);
    TogglePlayerControllable(playerduaxe, 0);

  }
}
forward FinishDuaXe(playerid,playerduaxe);
public FinishDuaXe(playerid,playerduaxe) {
  SetPlayerPos(playerid, LastPostDX[playerid][0],LastPostDX[playerid][1],LastPostDX[playerid][2]);
  SetPlayerPos(playerduaxe, LastPostDX[playerduaxe][0],LastPostDX[playerduaxe][1],LastPostDX[playerduaxe][2]);
  SetPlayerInterior(playerid, LastInterior[playerid]);
  SetPlayerInterior(playerduaxe, LastInterior[playerduaxe]);
  SetPlayerVirtualWorld(playerid, LastVW[playerid]);
  SetPlayerVirtualWorld(playerduaxe, LastVW[playerduaxe]);
 
  PlayerInfo[playerid][pCash] += GetPVarInt(playerid, "GiaTien");
  PlayerInfo[playerduaxe][pCash] -= GetPVarInt(playerduaxe, "GiaTien");
  DestroyVehicle(XeDuaP[playerid]);
  DestroyVehicle(XeDuaP[playerduaxe]);
  TogglePlayerControllable(playerduaxe, 1);
  TogglePlayerControllable(playerid, 1);
  DeletePVar(playerid,"DangDuaXe");
  DeletePVar(playerid,"NguoiDuaXe");
  DeletePVar(playerid,"GiaTien");
  DeletePVar(playerduaxe,"DangDuaXe");
  DeletePVar(playerduaxe,"NguoiDuaXe");
  DeletePVar(playerduaxe,"GiaTien");
  DeletePVar(playerduaxe, "CPDuaXe");
  DeletePVar(playerid, "CPDuaXe");
  return 1;
}
forward FinishDuaXeCrash(playerid,playerduaxe);
public FinishDuaXeCrash(playerid,playerduaxe) {
  SetPlayerPos(playerid, LastPostDX[playerid][0],LastPostDX[playerid][1],LastPostDX[playerid][2]);
  SetPlayerPos(playerduaxe, LastPostDX[playerduaxe][0],LastPostDX[playerduaxe][1],LastPostDX[playerduaxe][2]);
  SetPlayerInterior(playerid, LastInterior[playerid]);
  SetPlayerInterior(playerduaxe, LastInterior[playerduaxe]);
  SetPlayerVirtualWorld(playerid, LastVW[playerid]);
  SetPlayerVirtualWorld(playerduaxe, LastVW[playerduaxe]);
 

  DestroyVehicle(XeDuaP[playerid]);
  DestroyVehicle(XeDuaP[playerduaxe]);
  TogglePlayerControllable(playerduaxe, 1);
  TogglePlayerControllable(playerid, 1);
  DeletePVar(playerid,"DangDuaXe");
  DeletePVar(playerid,"NguoiDuaXe");
  DeletePVar(playerid,"GiaTien");
  DeletePVar(playerduaxe,"DangDuaXe");
  DeletePVar(playerduaxe,"NguoiDuaXe");
  DeletePVar(playerduaxe,"GiaTien");
  DeletePVar(playerduaxe, "CPDuaXe");
  DeletePVar(playerid, "CPDuaXe");
  return 1;
}
ngon qua anh yeu
 

Duck_

New member
Tham gia
7/9/21
Bài viết
0
Reaction score
0
Điểm
0
Awards
0
Nơi ở
huyện điện biên đông tỉnh điện biên
Mấy dòng lỗi nó ghi gì vậy bạn
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(15516) : warning 208: function with tag result used before definition, forcing reparse
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(53194) : warning 208: function with tag result used before definition, forcing reparse
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(1215) : error 017: undefined symbol "MAX_PLAYER_NAME"
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(1389) : error 017: undefined symbol "MAX_PLAYER_NAME"
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(1405) : error 017: undefined symbol "MAX_PLAYER_NAME"
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(1416) : error 017: undefined symbol "MAX_PLAYER_NAME"
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(1428) : error 017: undefined symbol "MAX_PLAYER_NAME"
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(1439) : error 017: undefined symbol "MAX_PLAYER_NAME"
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(1450) : error 017: undefined symbol "MAX_PLAYER_NAME"
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(1462) : error 017: undefined symbol "MAX_PLAYER_NAME"
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(1577) : error 017: undefined symbol "MAX_PLAYER_NAME"
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(1661) : error 017: undefined symbol "MAX_PLAYER_NAME"
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(1715) : error 017: undefined symbol "MAX_PLAYER_NAME"
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(1855) : error 017: undefined symbol "MAX_PLAYER_NAME"
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(2127) : error 017: undefined symbol "MAX_PLAYER_NAME"
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(2276) : error 017: undefined symbol "MAX_PLAYER_NAME"
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(2570) : error 017: undefined symbol "MAX_PLAYER_NAME"
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(2665) : error 070: rational number support was not enabled
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(2803) : error 070: rational number support was not enabled
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(2817) : error 070: rational number support was not enabled
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(2866) : error 017: undefined symbol "WEAPON_BRASSKNUCKLE"
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(2876) : error 010: invalid function or declaration
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(2888) : error 070: rational number support was not enabled
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(2998) : error 017: undefined symbol "MAX_VEHICLES"
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(2998) : error 009: invalid array size (negative, zero or out of bounds)
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(2999) : error 017: undefined symbol "MAX_VEHICLES"
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(2999) : error 009: invalid array size (negative, zero or out of bounds)
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(3040) : error 017: undefined symbol "IsPlayerConnected"

Compilation aborted.

Pawn compiler 3.2.3664 Copyright (c) 1997-2016, ITB CompuPhase


26 Errors.
Đây ạ
 

Darcy

Bạc
Tham gia
21/7/20
Bài viết
63
Reaction score
10
Điểm
8
Awards
0
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(15516) : warning 208: function with tag result used before definition, forcing reparse
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(53194) : warning 208: function with tag result used before definition, forcing reparse
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(1215) : error 017: undefined symbol "MAX_PLAYER_NAME"
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(1389) : error 017: undefined symbol "MAX_PLAYER_NAME"
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(1405) : error 017: undefined symbol "MAX_PLAYER_NAME"
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(1416) : error 017: undefined symbol "MAX_PLAYER_NAME"
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(1428) : error 017: undefined symbol "MAX_PLAYER_NAME"
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(1439) : error 017: undefined symbol "MAX_PLAYER_NAME"
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(1450) : error 017: undefined symbol "MAX_PLAYER_NAME"
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(1462) : error 017: undefined symbol "MAX_PLAYER_NAME"
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(1577) : error 017: undefined symbol "MAX_PLAYER_NAME"
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(1661) : error 017: undefined symbol "MAX_PLAYER_NAME"
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(1715) : error 017: undefined symbol "MAX_PLAYER_NAME"
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(1855) : error 017: undefined symbol "MAX_PLAYER_NAME"
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(2127) : error 017: undefined symbol "MAX_PLAYER_NAME"
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(2276) : error 017: undefined symbol "MAX_PLAYER_NAME"
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(2570) : error 017: undefined symbol "MAX_PLAYER_NAME"
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(2665) : error 070: rational number support was not enabled
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(2803) : error 070: rational number support was not enabled
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(2817) : error 070: rational number support was not enabled
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(2866) : error 017: undefined symbol "WEAPON_BRASSKNUCKLE"
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(2876) : error 010: invalid function or declaration
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(2888) : error 070: rational number support was not enabled
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(2998) : error 017: undefined symbol "MAX_VEHICLES"
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(2998) : error 009: invalid array size (negative, zero or out of bounds)
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(2999) : error 017: undefined symbol "MAX_VEHICLES"
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(2999) : error 009: invalid array size (negative, zero or out of bounds)
C:\Users\admin\Desktop\LS\gamemodes\includes\NGG.pwn(3040) : error 017: undefined symbol "IsPlayerConnected"

Compilation aborted.

Pawn compiler 3.2.3664 Copyright (c) 1997-2016, ITB CompuPhase


26 Errors.
Đây ạ
thiếu cái include a_samp hay s á, check lại xem đầu gm có cái đó chưa
 

Lầy Gaming

Đồng
Tham gia
22/11/21
Bài viết
21
Reaction score
0
Điểm
1
Awards
0
✅CUNG CẤP VPS TREO GAME , TẠO SV....
✅VPS VN GIÁ RẺ
✅Có đầy đủ Local các nước khác nhau
• IP RIÊNG
+ Ae muốn giao dịch số lượng lớn từ 100 Vps trở lên sẽ được fix giá đẹp.
+ Uy Tín- Chất lượng, bảo mật tuyệt đối cho khách hàng.