• Để quảng cáo máy chủ , các bạn nhấn vào Đây
  • Diễn Đàn Hỗ Trợ / Giao Lưu / Chia Sẻ Code Samp Việt Nam
    Group : Click Me

Map Share Map SAAS

khuyen

Đồng
Tham gia
27/8/21
Bài viết
8
Reaction score
1
Điểm
3
Awards
0
như tiêu đề
 

Mcdonell

New member
Tham gia
29/8/21
Bài viết
4
Reaction score
0
Điểm
1
Awards
0
Code :
new g_Object[113];
g_Object[0] = CreateObject(6863, -1510.3646, 402.0252, 17.2707, 0.0000, 0.0000, 0.0000); //vgsNbuild07
g_Object[1] = CreateObject(3521, -1533.0294, 462.2370, 7.1757, 0.0000, 0.0000, 0.0000); //vgsn_RBStiff
g_Object[2] = CreateObject(6863, -1510.3952, 417.0870, 17.2866, 0.0000, 0.0000, 0.0000); //vgsNbuild07
g_Object[3] = CreateObject(3885, -1478.5323, 350.4411, 52.3240, 0.0000, 0.0000, 122.8000); //sambase_SFXRF
g_Object[4] = CreateObject(3885, -1478.8342, 290.9263, 52.7752, 0.0000, 0.0000, 13.6998); //sambase_SFXRF
g_Object[5] = CreateObject(7981, -1512.2952, 446.5493, 57.3927, 0.0000, 0.0000, 89.7998); //smallradar02_lvS
g_Object[6] = CreateObject(1569, -1485.0494, 398.6361, 29.0247, 0.0000, 0.0000, 90.3999); //ADAM_V_DOOR
g_Object[7] = CreateObject(11711, -1485.0338, 398.2398, 31.4092, 0.0000, 0.0000, 89.9999); //ExitSign1
g_Object[8] = CreateObject(1533, -1521.7437, 468.2453, 5.9310, 0.0000, 0.0000, -152.8003); //Gen_doorEXT12
g_Object[9] = CreateObject(8038, -1510.9150, 420.1961, 64.0171, 0.0000, 0.0000, -179.1999); //arprtermnl01_lvs
g_Object[10] = CreateObject(1533, -1535.7287, 407.0024, 6.1005, 0.0000, 0.0000, -88.9998); //Gen_doorEXT12
g_Object[11] = CreateObject(1533, -1523.0268, 467.6134, 5.9310, 0.0000, 0.0000, -152.0997); //Gen_doorEXT12
g_Object[12] = CreateObject(19425, -1527.0454, 482.1596, 6.1895, 0.0000, 0.0000, 0.0000); //speed_bump01
g_Object[13] = CreateObject(19425, -1530.1844, 482.1763, 6.1729, 0.0000, 0.0000, 0.0000); //speed_bump01
g_Object[14] = CreateObject(19425, -1533.1573, 482.1767, 6.1781, 0.0000, 0.0000, 0.0000); //speed_bump01
g_Object[15] = CreateObject(19891, -1529.8403, 371.9212, 5.4270, 0.0000, 0.0000, 0.0000); //WSTubeJoiner1
g_Object[16] = CreateObject(3660, -1537.7912, 395.3617, 8.8430, 0.8999, -0.2998, -116.5999); //lasairfbed_LAS
g_Object[17] = CreateObject(1692, -1510.3026, 358.3310, 53.7174, 0.0000, 0.0000, 0.0000); //roofstuff18
g_Object[18] = CreateObject(8079, -1439.0417, 343.9555, 19.3715, 0.0000, 0.0000, -89.8000); //hospital01_lvs
g_Object[19] = CreateObject(10828, -1340.6959, 352.2669, 2.4851, 0.0000, 0.0000, 89.8000); //drydock1_SFSe
g_Object[20] = CreateObject(10828, -1340.7415, 356.7860, -10.0881, 0.0000, 0.0000, 89.5000); //drydock1_SFSe
g_Object[21] = CreateObject(10828, -1339.8344, 389.8352, 2.2913, 0.0000, 0.0000, 90.9000); //drydock1_SFSe
g_Object[22] = CreateObject(10828, -1340.2950, 389.8286, -9.5785, 0.0000, 0.0000, 90.9000); //drydock1_SFSe
g_Object[23] = CreateObject(10828, -1339.6485, 423.7175, 2.4632, 0.0000, 0.0000, 90.2998); //drydock1_SFSe
g_Object[24] = CreateObject(10828, -1340.1190, 423.7150, -10.7666, 0.0000, 0.0000, 90.2998); //drydock1_SFSe
g_Object[25] = CreateObject(19545, -1372.1947, 354.6773, 5.8737, 0.0000, 0.0000, 90.5000); //Plane62_5x15Conc1
g_Object[26] = CreateObject(19532, -1401.7280, 355.3135, 6.0043, 0.0000, 0.0000, 90.0998); //15x125Road1
g_Object[27] = CreateObject(19545, -1435.3021, 391.2333, 5.5563, -0.1999, 0.0000, 90.0998); //Plane62_5x15Conc1
g_Object[28] = CreateObject(19545, -1369.8707, 390.9270, 5.6577, 0.0000, 0.0000, -90.2998); //Plane62_5x15Conc1
g_Object[29] = CreateObject(19532, -1400.6788, 391.3554, 5.8043, 0.0000, 0.0000, 90.0998); //15x125Road1
g_Object[30] = CreateObject(19545, -1426.5136, 426.0234, 5.9517, 0.0000, 0.0000, 90.4999); //Plane62_5x15Conc1
g_Object[31] = CreateObject(19545, -1369.3558, 426.5220, 5.9517, 0.0000, 0.0000, 90.4999); //Plane62_5x15Conc1
g_Object[32] = CreateObject(19532, -1400.7425, 427.1351, 5.9643, 0.0000, 0.0000, 90.0998); //15x125Road1
g_Object[33] = CreateObject(9241, -1444.2303, 379.7611, 28.8066, 0.0000, 0.0000, 0.0000); //copbits_sfn
g_Object[34] = CreateObject(9241, -1379.4807, 379.7611, 28.8066, 0.0000, 0.0000, 0.0000); //copbits_sfn
g_Object[35] = CreateObject(3660, -1545.3188, 380.3310, 8.9310, 0.8999, -0.2998, -116.5999); //lasairfbed_LAS
g_Object[36] = CreateObject(9241, -1379.4807, 423.5112, 28.8066, 0.0000, 0.0000, 0.0000); //copbits_sfn
g_Object[37] = CreateObject(9241, -1444.2303, 423.7410, 28.8066, 0.0000, 0.0000, 0.0000); //copbits_sfn
g_Object[38] = CreateObject(3660, -1549.6025, 357.0704, 9.0095, 0.8999, -0.2998, -90.2997); //lasairfbed_LAS
g_Object[39] = CreateObject(19452, -1338.1567, 423.5260, 4.2312, 0.0000, 0.0000, 0.6999); //wall092
g_Object[40] = CreateObject(19452, -1338.2741, 433.1554, 4.2312, 0.0000, 0.0000, 0.6999); //wall092
g_Object[41] = CreateObject(19452, -1338.2741, 433.1554, 0.6912, 0.0000, 0.0000, 0.6999); //wall092
g_Object[42] = CreateObject(19452, -1338.1573, 423.5762, 0.6912, 0.0000, 0.0000, 0.6999); //wall092
g_Object[43] = CreateObject(19452, -1338.1239, 388.8538, 4.2312, 0.0000, 0.0000, 0.6999); //wall092
g_Object[44] = CreateObject(19452, -1338.2492, 398.3130, 4.2312, 0.0000, 0.0000, 0.6999); //wall092
g_Object[45] = CreateObject(19452, -1338.2492, 398.3130, 0.8313, 0.0000, 0.0000, 0.6999); //wall092
g_Object[46] = CreateObject(19452, -1338.1339, 388.8535, 0.8313, 0.0000, 0.0000, 0.6999); //wall092
g_Object[47] = CreateObject(19452, -1339.1679, 353.0179, 4.4413, 0.0000, 0.0000, 0.2000); //wall092
g_Object[48] = CreateObject(19452, -1339.2257, 361.8478, 4.4112, 0.0000, 0.0000, 0.6999); //wall092
g_Object[49] = CreateObject(19452, -1339.2252, 362.6278, 1.0012, 0.0000, 0.0000, 0.6999); //wall092
g_Object[50] = CreateObject(19452, -1339.1380, 353.0380, 1.0012, 0.0000, 0.0000, -0.1999); //wall092
g_Object[51] = CreateObject(8210, -1479.0819, 481.2480, 6.5967, 0.0000, 0.0000, 179.9000); //vgsSelecfence12
g_Object[52] = CreateObject(2684, -1533.9566, 461.5091, 9.1907, 0.0000, 0.0000, 178.4003); //CJ_food_post
g_Object[53] = CreateObject(9241, -1512.3107, 376.3914, 54.8465, 0.0000, 0.0000, 0.0000); //copbits_sfn
g_Object[54] = CreateObject(9241, -1512.3107, 413.8515, 54.8465, 0.0000, 0.0000, 0.0000); //copbits_sfn
g_Object[55] = CreateObject(11504, -1480.4598, 426.3434, 6.2223, 0.0000, 0.0000, 90.9999); //des_garagew
g_Object[56] = CreateObject(14782, -1405.0357, 369.7813, 7.2058, 0.0000, 0.0000, 0.2999); //int3int_boxing30
g_Object[57] = CreateObject(19452, -1340.7926, 348.8478, 15.8411, 0.0000, 39.7999, 0.6999); //wall092
g_Object[58] = CreateObject(19452, -1339.0930, 348.8689, 18.7923, 0.0000, 20.5999, 0.6999); //wall092
SetObjectMaterial(g_Object[58], 0, 18886, "electromagnet1", "hazardtile13-128x128", 0x00000000);
g_Object[59] = CreateObject(19452, -1340.8193, 358.4673, 15.8565, 0.0000, 39.7999, -0.1999); //wall092
g_Object[60] = CreateObject(19452, -1340.8562, 368.0769, 15.8283, 0.0000, 39.7999, 0.1000); //wall092
g_Object[61] = CreateObject(19452, -1339.2099, 358.4483, 18.7923, 0.0000, 20.5999, 0.6999); //wall092
SetObjectMaterial(g_Object[61], 0, 18886, "electromagnet1", "hazardtile13-128x128", 0x00000000);
g_Object[62] = CreateObject(19452, -1340.7960, 384.6062, 15.8309, 0.0000, 39.7999, -0.3999); //wall092
g_Object[63] = CreateObject(19452, -1339.3270, 368.0377, 18.7923, 0.0000, 20.5999, 0.6999); //wall092
SetObjectMaterial(g_Object[63], 0, 18886, "electromagnet1", "hazardtile13-128x128", 0x00000000);
g_Object[64] = CreateObject(19452, -1340.7304, 394.0557, 15.8309, 0.0000, 39.7999, -0.3999); //wall092
g_Object[65] = CreateObject(19452, -1340.6625, 403.6652, 15.8309, 0.0000, 39.7999, -0.3999); //wall092
g_Object[66] = CreateObject(19452, -1339.1368, 385.2017, 18.7171, 0.0000, 20.5999, -0.3999); //wall092
SetObjectMaterial(g_Object[66], 0, 18886, "electromagnet1", "hazardtile13-128x128", 0x00000000);
g_Object[67] = CreateObject(19452, -1339.0681, 394.8316, 18.7171, 0.0000, 20.5999, -0.5999); //wall092
SetObjectMaterial(g_Object[67], 0, 18886, "electromagnet1", "hazardtile13-128x128", 0x00000000);
g_Object[68] = CreateObject(19452, -1338.9677, 404.4410, 18.7171, 0.0000, 20.5999, -0.5999); //wall092
SetObjectMaterial(g_Object[68], 0, 18886, "electromagnet1", "hazardtile13-128x128", 0x00000000);
g_Object[69] = CreateObject(19452, -1340.5430, 420.8951, 15.8309, 0.0000, 39.7999, -0.3999); //wall092
g_Object[70] = CreateObject(19452, -1340.4779, 430.4045, 15.8309, 0.0000, 39.7999, -0.3999); //wall092
g_Object[71] = CreateObject(19452, -1340.4112, 440.0343, 15.8309, 0.0000, 39.7999, -0.3999); //wall092
g_Object[72] = CreateObject(19452, -1338.7958, 420.8302, 18.7171, 0.0000, 20.5999, -0.5999); //wall092
SetObjectMaterial(g_Object[72], 0, 18886, "electromagnet1", "hazardtile13-128x128", 0x00000000);
g_Object[73] = CreateObject(19452, -1338.7500, 430.2699, 18.5766, 0.0000, 20.5999, 0.1000); //wall092
SetObjectMaterial(g_Object[73], 0, 18886, "electromagnet1", "hazardtile13-128x128", 0x00000000);
g_Object[74] = CreateObject(19452, -1338.7668, 439.8897, 18.5766, 0.0000, 20.5999, 0.1000); //wall092
SetObjectMaterial(g_Object[74], 0, 18886, "electromagnet1", "hazardtile13-128x128", 0x00000000);
g_Object[75] = CreateObject(8210, -1698.9916, 260.4033, 6.4510, 0.0000, 0.0000, 0.0000); //vgsSelecfence12
g_Object[76] = CreateObject(11313, -1608.2508, 346.4582, 8.0582, 0.0000, 0.0000, 0.0000); //modshopdoor_SFSe
g_Object[77] = CreateObject(11313, -1608.2508, 329.1487, 8.0582, 0.0000, 0.0000, 0.0000); //modshopdoor_SFSe
g_Object[78] = CreateObject(8253, -1236.9312, 446.2258, 10.0315, 0.0000, 0.0000, 179.7001); //pltschlhnger01_lvs
g_Object[79] = CreateObject(8210, -1655.9755, 260.3417, 6.4510, 0.0000, 0.0000, -0.1000); //vgsSelecfence12
g_Object[80] = CreateObject(8210, -1596.6945, 260.2383, 6.4510, 0.0000, 0.0000, 0.0999); //vgsSelecfence12
g_Object[81] = CreateObject(8210, -1547.7760, 260.5731, 6.4510, 0.0000, 0.0000, 0.5999); //vgsSelecfence12
g_Object[82] = CreateObject(8210, -1492.1744, 260.7578, 6.4510, 0.0000, 0.0000, -0.3000); //vgsSelecfence12
g_Object[83] = CreateObject(8210, -1417.3220, 481.2904, 6.5967, 0.0000, 0.0000, 179.9000); //vgsSelecfence12
g_Object[84] = CreateObject(8210, -1361.7142, 481.1944, 6.5967, 0.0000, 0.0000, 179.9000); //vgsSelecfence12
g_Object[85] = CreateObject(8210, -1286.9370, 481.0640, 6.5967, 0.0000, 0.0000, 179.9000); //vgsSelecfence12
g_Object[86] = CreateObject(8210, -1348.7684, 481.1723, 6.5967, 0.0000, 0.0000, 179.9000); //vgsSelecfence12
g_Object[87] = CreateObject(8210, -1262.0150, 481.0199, 6.5967, 0.0000, 0.0000, 179.9000); //vgsSelecfence12
g_Object[88] = CreateObject(8210, -1310.6171, 434.1001, 6.4067, 0.0000, 0.0000, 0.1000); //vgsSelecfence12
g_Object[89] = CreateObject(8210, -1255.1086, 434.1972, 6.4067, 0.0000, 0.0000, 0.1000); //vgsSelecfence12
g_Object[90] = CreateObject(18784, -1348.2163, 423.7563, 3.9771, 0.0000, 0.0000, 0.5999); //FunBoxRamp1
g_Object[91] = CreateObject(18784, -1348.1787, 390.8250, 3.9771, 0.0000, 0.0000, 0.5999); //FunBoxRamp1
g_Object[92] = CreateObject(18784, -1349.1418, 355.2139, 3.9771, 0.0000, 0.0000, 0.5999); //FunBoxRamp1
g_Object[93] = CreateObject(18848, -1478.5067, 350.6279, 52.2687, 0.0000, 0.0000, -56.5999); //SamSiteNonDynamic
g_Object[94] = CreateObject(18848, -1478.5550, 290.7444, 52.8687, 0.0000, 0.0000, -172.4998); //SamSiteNonDynamic
g_Object[95] = CreateObject(16409, -1475.3057, 456.0129, 6.1591, 0.0000, 0.0000, -92.0998); //by_weehangr
g_Object[96] = CreateObject(8253, -1236.8155, 468.7159, 10.0315, 0.0000, 0.0000, 179.7001); //pltschlhnger01_lvs
g_Object[97] = CreateObject(18768, -1239.7504, 465.0254, 5.5157, 0.0000, 0.0000, 0.0000); //SkyDivePlatform1
g_Object[98] = CreateObject(18850, -1352.2283, 310.2921, -6.0519, 0.0000, 0.0000, 0.0000); //HeliPad1
g_Object[99] = CreateObject(8210, -1369.4343, 291.7852, 6.4510, 0.0000, 0.0000, -0.3000); //vgsSelecfence12
g_Object[100] = CreateObject(8210, -1472.6242, 260.6557, 6.4510, 0.0000, 0.0000, -0.3000); //vgsSelecfence12
g_Object[101] = CreateObject(8210, -1417.1103, 292.0354, 6.4510, 0.0000, 0.0000, -0.3000); //vgsSelecfence12
g_Object[102] = CreateObject(18785, -1435.1289, 269.9159, 3.9101, 0.0000, 0.0000, -89.9000); //FunBoxRamp2
SetObjectMaterial(g_Object[102], 0, 18886, "electromagnet1", "hazardtile13-128x128", 0x00000000);
SetObjectMaterial(g_Object[102], 1, 10756, "airportroads_sfse", "sf_road5", 0x00000000);
g_Object[103] = CreateObject(18785, -1435.1434, 278.3060, 3.8701, 0.0000, 0.0000, -89.9000); //FunBoxRamp2
SetObjectMaterial(g_Object[103], 0, 18886, "electromagnet1", "hazardtile13-128x128", 0x00000000);
SetObjectMaterial(g_Object[103], 1, 10756, "airportroads_sfse", "sf_road5", 0x00000000);
g_Object[104] = CreateObject(19452, -1426.4641, 283.4280, 0.0932, 0.0000, 39.7999, 0.2000); //wall092
SetObjectMaterial(g_Object[104], 0, 10756, "airportroads_sfse", "sf_junction5", 0x00000000);
g_Object[105] = CreateObject(19452, -1426.3936, 264.1890, 0.0932, 0.0000, 39.7999, 0.2000); //wall092
SetObjectMaterial(g_Object[105], 0, 10756, "airportroads_sfse", "sf_junction5", 0x00000000);
g_Object[106] = CreateObject(19452, -1426.4279, 273.8386, 0.0932, 0.0000, 39.7999, 0.2000); //wall092
SetObjectMaterial(g_Object[106], 0, 10756, "airportroads_sfse", "sf_junction5", 0x00000000);
g_Object[107] = CreateObject(19452, -1439.6796, 260.0863, 0.3217, -0.2000, 1.5999, -89.7999); //wall092
SetObjectMaterial(g_Object[107], 0, 10756, "airportroads_sfse", "sf_junction5", 0x00000000);
g_Object[108] = CreateObject(19452, -1432.1496, 260.1127, 0.2954, -0.2000, 1.5999, -89.7999); //wall092
SetObjectMaterial(g_Object[108], 0, 10756, "airportroads_sfse", "sf_junction5", 0x00000000);
g_Object[109] = CreateObject(19452, -1421.8673, 288.2734, -0.1657, -0.2000, 1.5999, -90.0999); //wall092
SetObjectMaterial(g_Object[109], 0, 10756, "airportroads_sfse", "sf_junction5", 0x00000000);
g_Object[110] = CreateObject(19452, -1414.3859, 288.2599, -0.1918, -0.2000, 1.5999, -90.0999); //wall092
SetObjectMaterial(g_Object[110], 0, 10756, "airportroads_sfse", "sf_junction5", 0x00000000);
g_Object[111] = CreateObject(10086, -1584.5219, 300.9317, 17.5998, 0.0000, 0.0000, -1.0001); //aprtmnts03_sfe
g_Object[112] = CreateObject(8210, -1497.9260, 481.2821, 6.5967, 0.0000, 0.0000, 179.9000); //vgsSelecfence12
 

ryan112

New member
Tham gia
22/8/21
Bài viết
1
Reaction score
1
Điểm
3
Awards
0
Hosting ra chuồng gà ý bạn
 

yoiedit

Đồng
Tham gia
20/8/21
Bài viết
15
Reaction score
0
Điểm
1
Awards
0
bị tấn công nhẹ thui b
[Plugin] SAMP-COMPAT Cho phép truy cập giữa 0.3.7 và 0.3DL
mik làm hết rồi mà chỉ vào đc 0.3dl ko vào đc 0.3.7 ak bạn ơi giúp vs
 

quocbao

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
9/1/20
Bài viết
59
Reaction score
4
Điểm
8
Awards
6
  • Tích Cực Xây Dựng
  • Thành Viên Tiềm Năng
  • Best Seller
  • Samp Coder
  • Thành Viên Trong Sáng
  • Founder
bị tấn công nhẹ thui b