• Để quảng cáo máy chủ , các bạn nhấn vào Đây
 • Diễn Đàn Hỗ Trợ / Giao Lưu / Chia Sẻ Code Samp Việt Nam
  Group : Click Me

Map MAP TDM

nDP

Bạch Kim
Tham gia
13/1/20
Bài viết
307
Reaction score
56
Điểm
28
Awards
3
 • Samp Coder
 • Tích Cực Xây Dựng
 • Thành Viên Tiềm Năng
Credits : GTA-ALONE

Demo :
Mã:
CreateDynamicObject(19550, 1916.24756, -1392.29492, 12.36000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19545, 1936.18140, -1351.45508, 10.51310,  -10.16000, 90.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(19545, 1976.43506, -1413.98193, 9.58000,  10.26000, 90.00000, 0.06000);
CreateDynamicObject(16775, 1976.59387, -1358.82715, 16.34600,  0.00000, 0.00000, 89.94000);
CreateDynamicObject(16775, 1976.59387, -1373.59558, 16.34300,  0.00000, 0.00000, 90.12000);
CreateDynamicObject(16775, 1976.59387, -1388.30005, 16.34300,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(16775, 1976.59387, -1416.69751, 12.50000,  0.00000, -10.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(16775, 1976.59387, -1402.15356, 15.06300,  0.00000, -10.00000, 90.12000);
CreateDynamicObject(16775, 1976.59387, -1431.00208, 9.94220,  0.00000, -10.00000, 90.06000);
CreateDynamicObject(16775, 1969.15039, -1351.31543, 16.29490,  0.00000, 0.00000, 0.06000);
CreateDynamicObject(16775, 1954.46362, -1351.31543, 16.29490,  0.00000, 0.00000, -0.06000);
CreateDynamicObject(16775, 1940.22559, -1351.31543, 14.36570,  0.00000, -10.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(16775, 1925.75391, -1351.31543, 11.81110,  0.00000, -10.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(16775, 1913.90881, -1351.31543, 9.55420,  0.00000, -10.00000, -0.06000);
CreateDynamicObject(19545, 1973.13025, -1351.49512, -8.27670,  -90.00000, 0.00000, 359.73569);
CreateDynamicObject(19545, 1976.43994, -1353.38843, 15.44000,  -0.50000, 90.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19425, 1976.48865, -1337.56836, 22.78950,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(19425, 1976.48865, -1344.24463, 22.78950,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(19425, 1976.48865, -1340.90942, 22.78950,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(18783, 1951.53308, -1381.47156, 14.80000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(18783, 1951.53308, -1401.48438, 14.80000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(18783, 1951.52942, -1421.45691, 14.80000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(18981, 1960.94995, -1383.99951, 29.70000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(18981, 1960.90002, -1408.94849, 29.70000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(18981, 1960.90002, -1419.00989, 29.70000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19279, 1941.60962, -1378.23071, 17.60000,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(19279, 1941.56702, -1384.85962, 17.60000,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(19279, 1941.82300, -1418.03308, 17.60000,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(19279, 1941.76172, -1425.32935, 17.60000,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(8644, 1960.27295, -1401.43213, 25.73569,  0.00000, 0.00000, 26.67999);
CreateDynamicObject(8618, 1959.97705, -1421.64063, 30.27000,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(8618, 1959.97705, -1381.29553, 30.27000,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(3528, 1958.99316, -1400.96301, 31.01630,  0.00000, 0.00000, 180.00000);
CreateDynamicObject(3267, 1942.40002, -1381.31775, 16.90000,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(3267, 1942.40002, -1421.62512, 16.90000,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(11417, 1960.85950, -1401.86865, 39.41560,  0.00000, 0.00000, 138.84000);
CreateDynamicObject(9132, 1953.00000, -1361.78027, 31.30000,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(9132, 1953.00000, -1440.09058, 31.30000,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(9191, 1960.74097, -1401.83069, 38.62000,  0.00000, 0.00000, 270.00000);
CreateDynamicObject(19129, 1951.53833, -1401.41431, 17.35000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19129, 1951.53833, -1421.41174, 17.35000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19129, 1951.53833, -1381.44031, 17.35000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19129, 1941.57996, -1401.55676, 7.23000,  0.00000, 270.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19129, 1941.57996, -1421.37756, 7.23000,  0.00000, 270.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19129, 1941.57996, -1381.56653, 7.23000,  0.00000, 270.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(2784, 1949.00000, -1401.56897, 18.70510,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(1954, 1949.04504, -1400.57141, 18.30505,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(1958, 1948.90344, -1401.56458, 18.25339,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(1957, 1949.03040, -1402.38330, 18.30500,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(19893, 1949.18420, -1401.15564, 18.20712,  0.00000, 0.00000, 65.40005);
CreateDynamicObject(19421, 1949.26501, -1401.54321, 18.21415,  0.00000, 0.00000, 121.14000);
CreateDynamicObject(19419, 1948.56421, -1401.54150, 17.77497,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(18655, 1940.00000, -1377.92993, 12.35290,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(18655, 1940.00000, -1385.31543, 12.36770,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(18655, 1940.00000, -1417.59753, 12.35760,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(18655, 1940.00000, -1425.14465, 12.36040,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(2232, 1948.59998, -1392.32739, 18.03000,  0.00000, 0.00000, 270.00000);
CreateDynamicObject(2232, 1948.59998, -1393.04810, 18.03000,  0.00000, 0.00000, 270.00000);
CreateDynamicObject(2232, 1948.59998, -1410.55078, 18.03000,  0.00000, 0.00000, 270.00000);
CreateDynamicObject(2232, 1948.59998, -1409.86621, 18.03000,  0.00000, 0.00000, 270.00000);
CreateDynamicObject(19076, 1920.00000, -1401.38757, 12.28822,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19055, 1919.18457, -1402.43298, 12.85875,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19057, 1920.00891, -1400.34937, 12.89415,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19598, 1878.34204, -1438.88806, 14.79400,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(19599, 1878.33508, -1438.87512, 14.82400,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(1341, 1881.97217, -1423.33325, 16.66450,  0.00000, 0.00000, 270.00000);
CreateDynamicObject(1432, 1878.67566, -1427.96338, 15.87000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(1432, 1884.33032, -1428.99463, 15.87000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(1432, 1876.59131, -1433.34778, 15.87000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(955, 1886.35852, -1436.93335, 16.19066,  0.00000, 0.00000, 270.00000);
CreateDynamicObject(956, 1886.34558, -1434.04871, 16.13088,  0.00000, 0.00000, 270.00000);
CreateDynamicObject(16151, 1877.29065, -1421.78345, 12.69030,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(1679, 1883.53296, -1423.68250, 12.82603,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19324, 1885.40686, -1434.53613, 12.98378,  0.00000, 0.00000, 270.00000);
CreateDynamicObject(1824, 1883.76318, -1437.38098, 12.84540,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(1679, 1877.25647, -1430.85974, 12.83060,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(1679, 1878.83679, -1437.77209, 12.79127,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(1679, 1873.58716, -1436.73511, 12.80568,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19786, 1880.84521, -1434.39453, 14.73710,  15.00000, 0.00000, 270.00000);
CreateDynamicObject(2232, 1880.50671, -1432.42798, 15.05907,  0.00000, 180.00000, 270.00000);
CreateDynamicObject(3819, 1920.00000, -1375.00000, 13.21000,  0.00000, 0.00000, 180.00000);
CreateDynamicObject(3819, 1920.00000, -1388.00000, 13.21000,  0.00000, 0.00000, 180.00000);
CreateDynamicObject(3819, 1908.14380, -1375.00000, 13.20000,  0.00000, 0.00000, 180.00000);
CreateDynamicObject(3819, 1907.80029, -1388.00000, 13.20000,  0.00000, 0.00000, 180.00000);
CreateDynamicObject(3819, 1920.00000, -1427.00000, 13.20000,  0.00000, 0.00000, 180.00000);
CreateDynamicObject(3819, 1920.00000, -1413.00000, 13.20000,  0.00000, 0.00000, 180.00000);
CreateDynamicObject(3819, 1907.80029, -1412.71350, 13.20000,  0.00000, 0.00000, 180.00000);
CreateDynamicObject(3819, 1907.80029, -1427.00000, 13.20000,  0.00000, 0.00000, 180.00000);
CreateDynamicObject(3515, 1889.91541, -1401.44214, 13.20000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(9482, 1861.94250, -1380.73547, 19.03729,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(9482, 1886.95972, -1351.05029, 18.90941,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(6299, 1872.55469, -1363.50781, 14.35470,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(3515, 1886.56555, -1399.27368, 13.20000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(3515, 1886.29089, -1403.39209, 13.20000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(709, 1891.69238, -1380.75305, 12.43307,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(1679, 1871.50696, -1430.51941, 12.82354,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(2785, 1863.05164, -1398.81384, 13.16415,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(2785, 1863.07373, -1403.11890, 13.14160,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(1978, 1872.15015, -1402.84558, 13.34021,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(2188, 1869.16260, -1401.05908, 13.32323,  0.00000, 0.00000, 180.00000);
CreateDynamicObject(2188, 1869.09277, -1404.59839, 13.32320,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(2745, 1887.71594, -1401.40186, 15.28140,  0.00000, 0.00000, 80.00000);
CreateDynamicObject(9482, 1959.10938, -1451.52844, 18.97320,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
 
 • Like
Reactions: DiosG

DiosG

Vàng
Tham gia
23/2/20
Bài viết
170
Reaction score
8
Điểm
18
Awards
0
Nice, tks pro !
 

DiosG

Vàng
Tham gia
23/2/20
Bài viết
170
Reaction score
8
Điểm
18
Awards
0
Credits : GTA-ALONE

Demo :
Mã:
CreateDynamicObject(19550, 1916.24756, -1392.29492, 12.36000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19545, 1936.18140, -1351.45508, 10.51310,  -10.16000, 90.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(19545, 1976.43506, -1413.98193, 9.58000,  10.26000, 90.00000, 0.06000);
CreateDynamicObject(16775, 1976.59387, -1358.82715, 16.34600,  0.00000, 0.00000, 89.94000);
CreateDynamicObject(16775, 1976.59387, -1373.59558, 16.34300,  0.00000, 0.00000, 90.12000);
CreateDynamicObject(16775, 1976.59387, -1388.30005, 16.34300,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(16775, 1976.59387, -1416.69751, 12.50000,  0.00000, -10.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(16775, 1976.59387, -1402.15356, 15.06300,  0.00000, -10.00000, 90.12000);
CreateDynamicObject(16775, 1976.59387, -1431.00208, 9.94220,  0.00000, -10.00000, 90.06000);
CreateDynamicObject(16775, 1969.15039, -1351.31543, 16.29490,  0.00000, 0.00000, 0.06000);
CreateDynamicObject(16775, 1954.46362, -1351.31543, 16.29490,  0.00000, 0.00000, -0.06000);
CreateDynamicObject(16775, 1940.22559, -1351.31543, 14.36570,  0.00000, -10.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(16775, 1925.75391, -1351.31543, 11.81110,  0.00000, -10.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(16775, 1913.90881, -1351.31543, 9.55420,  0.00000, -10.00000, -0.06000);
CreateDynamicObject(19545, 1973.13025, -1351.49512, -8.27670,  -90.00000, 0.00000, 359.73569);
CreateDynamicObject(19545, 1976.43994, -1353.38843, 15.44000,  -0.50000, 90.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19425, 1976.48865, -1337.56836, 22.78950,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(19425, 1976.48865, -1344.24463, 22.78950,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(19425, 1976.48865, -1340.90942, 22.78950,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(18783, 1951.53308, -1381.47156, 14.80000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(18783, 1951.53308, -1401.48438, 14.80000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(18783, 1951.52942, -1421.45691, 14.80000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(18981, 1960.94995, -1383.99951, 29.70000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(18981, 1960.90002, -1408.94849, 29.70000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(18981, 1960.90002, -1419.00989, 29.70000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19279, 1941.60962, -1378.23071, 17.60000,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(19279, 1941.56702, -1384.85962, 17.60000,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(19279, 1941.82300, -1418.03308, 17.60000,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(19279, 1941.76172, -1425.32935, 17.60000,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(8644, 1960.27295, -1401.43213, 25.73569,  0.00000, 0.00000, 26.67999);
CreateDynamicObject(8618, 1959.97705, -1421.64063, 30.27000,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(8618, 1959.97705, -1381.29553, 30.27000,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(3528, 1958.99316, -1400.96301, 31.01630,  0.00000, 0.00000, 180.00000);
CreateDynamicObject(3267, 1942.40002, -1381.31775, 16.90000,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(3267, 1942.40002, -1421.62512, 16.90000,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(11417, 1960.85950, -1401.86865, 39.41560,  0.00000, 0.00000, 138.84000);
CreateDynamicObject(9132, 1953.00000, -1361.78027, 31.30000,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(9132, 1953.00000, -1440.09058, 31.30000,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(9191, 1960.74097, -1401.83069, 38.62000,  0.00000, 0.00000, 270.00000);
CreateDynamicObject(19129, 1951.53833, -1401.41431, 17.35000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19129, 1951.53833, -1421.41174, 17.35000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19129, 1951.53833, -1381.44031, 17.35000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19129, 1941.57996, -1401.55676, 7.23000,  0.00000, 270.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19129, 1941.57996, -1421.37756, 7.23000,  0.00000, 270.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19129, 1941.57996, -1381.56653, 7.23000,  0.00000, 270.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(2784, 1949.00000, -1401.56897, 18.70510,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(1954, 1949.04504, -1400.57141, 18.30505,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(1958, 1948.90344, -1401.56458, 18.25339,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(1957, 1949.03040, -1402.38330, 18.30500,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(19893, 1949.18420, -1401.15564, 18.20712,  0.00000, 0.00000, 65.40005);
CreateDynamicObject(19421, 1949.26501, -1401.54321, 18.21415,  0.00000, 0.00000, 121.14000);
CreateDynamicObject(19419, 1948.56421, -1401.54150, 17.77497,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(18655, 1940.00000, -1377.92993, 12.35290,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(18655, 1940.00000, -1385.31543, 12.36770,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(18655, 1940.00000, -1417.59753, 12.35760,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(18655, 1940.00000, -1425.14465, 12.36040,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(2232, 1948.59998, -1392.32739, 18.03000,  0.00000, 0.00000, 270.00000);
CreateDynamicObject(2232, 1948.59998, -1393.04810, 18.03000,  0.00000, 0.00000, 270.00000);
CreateDynamicObject(2232, 1948.59998, -1410.55078, 18.03000,  0.00000, 0.00000, 270.00000);
CreateDynamicObject(2232, 1948.59998, -1409.86621, 18.03000,  0.00000, 0.00000, 270.00000);
CreateDynamicObject(19076, 1920.00000, -1401.38757, 12.28822,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19055, 1919.18457, -1402.43298, 12.85875,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19057, 1920.00891, -1400.34937, 12.89415,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19598, 1878.34204, -1438.88806, 14.79400,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(19599, 1878.33508, -1438.87512, 14.82400,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(1341, 1881.97217, -1423.33325, 16.66450,  0.00000, 0.00000, 270.00000);
CreateDynamicObject(1432, 1878.67566, -1427.96338, 15.87000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(1432, 1884.33032, -1428.99463, 15.87000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(1432, 1876.59131, -1433.34778, 15.87000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(955, 1886.35852, -1436.93335, 16.19066,  0.00000, 0.00000, 270.00000);
CreateDynamicObject(956, 1886.34558, -1434.04871, 16.13088,  0.00000, 0.00000, 270.00000);
CreateDynamicObject(16151, 1877.29065, -1421.78345, 12.69030,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(1679, 1883.53296, -1423.68250, 12.82603,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19324, 1885.40686, -1434.53613, 12.98378,  0.00000, 0.00000, 270.00000);
CreateDynamicObject(1824, 1883.76318, -1437.38098, 12.84540,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(1679, 1877.25647, -1430.85974, 12.83060,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(1679, 1878.83679, -1437.77209, 12.79127,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(1679, 1873.58716, -1436.73511, 12.80568,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19786, 1880.84521, -1434.39453, 14.73710,  15.00000, 0.00000, 270.00000);
CreateDynamicObject(2232, 1880.50671, -1432.42798, 15.05907,  0.00000, 180.00000, 270.00000);
CreateDynamicObject(3819, 1920.00000, -1375.00000, 13.21000,  0.00000, 0.00000, 180.00000);
CreateDynamicObject(3819, 1920.00000, -1388.00000, 13.21000,  0.00000, 0.00000, 180.00000);
CreateDynamicObject(3819, 1908.14380, -1375.00000, 13.20000,  0.00000, 0.00000, 180.00000);
CreateDynamicObject(3819, 1907.80029, -1388.00000, 13.20000,  0.00000, 0.00000, 180.00000);
CreateDynamicObject(3819, 1920.00000, -1427.00000, 13.20000,  0.00000, 0.00000, 180.00000);
CreateDynamicObject(3819, 1920.00000, -1413.00000, 13.20000,  0.00000, 0.00000, 180.00000);
CreateDynamicObject(3819, 1907.80029, -1412.71350, 13.20000,  0.00000, 0.00000, 180.00000);
CreateDynamicObject(3819, 1907.80029, -1427.00000, 13.20000,  0.00000, 0.00000, 180.00000);
CreateDynamicObject(3515, 1889.91541, -1401.44214, 13.20000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(9482, 1861.94250, -1380.73547, 19.03729,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(9482, 1886.95972, -1351.05029, 18.90941,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(6299, 1872.55469, -1363.50781, 14.35470,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(3515, 1886.56555, -1399.27368, 13.20000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(3515, 1886.29089, -1403.39209, 13.20000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(709, 1891.69238, -1380.75305, 12.43307,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(1679, 1871.50696, -1430.51941, 12.82354,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(2785, 1863.05164, -1398.81384, 13.16415,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(2785, 1863.07373, -1403.11890, 13.14160,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(1978, 1872.15015, -1402.84558, 13.34021,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(2188, 1869.16260, -1401.05908, 13.32323,  0.00000, 0.00000, 180.00000);
CreateDynamicObject(2188, 1869.09277, -1404.59839, 13.32320,  0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(2745, 1887.71594, -1401.40186, 15.28140,  0.00000, 0.00000, 80.00000);
CreateDynamicObject(9482, 1959.10938, -1451.52844, 18.97320,  0.00000, 0.00000, 90.00000);
1586918309114.png