• Để quảng cáo máy chủ , các bạn nhấn vào Đây
 • Diễn Đàn Hỗ Trợ / Giao Lưu / Chia Sẻ Code Samp Việt Nam
  Group : Click Me
 • Các bạn đăng bài hỏi đáp hay hướng dẫn phải có tiêu đề chính xác
  Những tiêu đề như "Help em lỗi f5" , "Lỗi này fix sao?" thì mình sẽ delete bài đó nhé Tiêu đề quan trọng giúp cho những người sau này gặp lỗi khỏi cần phải hỏi lại .

Hướng Dẫn CÁC ANTI HACKING BẠN NÊN CÀI VÀO MÁY CHỦ

nDP

Bạch Kim
Tham gia
13/1/20
Bài viết
323
Reaction score
52
Điểm
28
Awards
3
 • Samp Coder
 • Tích Cực Xây Dựng
 • Thành Viên Tiềm Năng
Coin
35,745
1) RAPID :
Mã:
new RapidTime[MAX_PLAYERS];
new Rapid[MAX_PLAYERS];

forward OnPlayerWeaponShot(playerid, weaponid, hittype, hitid, Float:fX, Float:fY, Float:fZ);
public OnPlayerWeaponShot(playerid, weaponid, hittype, hitid, Float:fX, Float:fY, Float:fZ)
{
  if(weaponid != 38)
  {
    if((gettime() - RapidTime[playerid]) < 1)
    {
      Rapid[playerid]+=1;
    }
    else
    {
      Rapid[playerid]=0;
    }
    if(Rapid[playerid] > 10)
    {
      new string[128];
      format(string, sizeof(string), "{AA3333}AdmWarning{FFFF00}: %s (ID %d) co the dang su dung hack rapid [/spec] kiem tra ho.", GetPlayerNameEx(playerid), playerid);
       ABroadCast( COLOR_YELLOW, string, 2 );
        Log("logs/hack.log", string);
        return 1;
    }
    RapidTime[playerid] = gettime();
  }
  return 1;
}

public OnPlayerSpawn(playerid)
{
  RapidTime[playerid] = 0;
  Rapid[playerid] = 0;
  return 1;
}
Credits : Trích trong GM GvC 2016

2) Anti Fly
Mã:
public OnPlayerUpdate(playerid)
{
  new AnimLib[30], AnimName[30], string[128];
  GetAnimationName(GetPlayerAnimationIndex(playerid), AnimLib, sizeof(AnimLib), AnimName, sizeof(AnimName));
  if(GetPlayerSpeed(playerid) > 60 && strcmp(AnimLib, "PARACHUTE", true) == 0 && strcmp(AnimName, "FALL_SKYDIVE_ACCEL", true) == 0)
  {
    format(string, sizeof(string), "{AA3333}Admin{FFFF00}: %s da bi kick khoi may chu, ly do: Fly.", GetPlayerNameEx(playerid));
    SendClientMessageToAllEx(COLOR_YELLOW, string, 2);
    SetTimerEx("KickEx", 1000, 0, "i", playerid);
  }
  return 1;
}
Credits : NTThanh

Mã:
//public InitiateGamemode()
SetTimer("AntiHackFly", 100, true);

stock GetSpeedKM(playerid)
{
  new  Float:pos[3], Float:PlayerSpeedDistance;
   GetVehicleVelocity(GetPlayerVehicleID(playerid), pos[0], pos[1], pos[2]);
  PlayerSpeedDistance = floatmul(floatsqroot(floatadd(floatadd(floatpower(pos[0], 2), floatpower(pos[1], 2)), floatpower(pos[2], 2))), 170.0);
  new
     spe = floatround(PlayerSpeedDistance * 1);
  return spe;
}

stock GetSpeedPlayer(playerid)
{
  new  Float:pos[3], Float:PlayerSpeedDistance;
   GetPlayerVelocity(playerid, pos[0], pos[1], pos[2]);
  PlayerSpeedDistance = floatmul(floatsqroot(floatadd(floatadd(floatpower(pos[0], 2), floatpower(pos[1], 2)), floatpower(pos[2], 2))), 170.0);
  new
     spe = floatround(PlayerSpeedDistance * 1);
  return spe;
}

forward AntiHackFly();
public AntiHackFly()
{
  foreach(new playerid : Player) {
    new closestcar = GetClosestCar(playerid);
    if(PlayerInfo[playerid][pAdmin] == 0 && GetPVarInt(playerid, "Injured") == 0 && GetPlayerAnimationIndex(playerid) != 1130 && GetPlayerAnimationIndex(playerid) != 984)
    {
      if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
      {
        if(!IsPlayerInRangeOfVehicle(playerid, closestcar, 20.0))
        {
          if(GetSpeedPlayer(playerid) > 200)
          {
            new string[128];
            format(string, sizeof(string), "AdmCmd: %s da bi kick boi System, ly do: Hack Fly", GetPlayerNameEx(playerid));
            SendClientMessageToAll(COLOR_LIGHTRED, string);
            KickWithMessage(playerid, "Ban da bi kick, Ly do: Hack Fly");
          }
        }
      }
    }
  }
}
Credits : GTA-Alone

3) Anti Slap
Mã:
public OnPlayerUpdate(playerid)
{
   if(PlayerInfo[playerid][pAdmin] < 2 && GetPVarInt(playerid, "spam1") == 0)
  {
    new string[128];
    new Float:Pos_x,Float:Pos_y,Float:Pos_z;
    new anim = GetPlayerAnimationIndex(playerid);
    GetPlayerVelocity(playerid,Pos_x,Pos_y,Pos_z);
    if(Pos_x <= -0.8 || Pos_y <= -0.8 || Pos_y <= -0.9 && anim != 0)
      if(GetPlayerSurfingVehicleID(playerid) == INVALID_VEHICLE_ID)
    {
      format(string,sizeof(string),"{AA3333}NTzBot{FFFF00}: %s (ID: %d) co the dang su dung slap hack hoac surfly onfoot.",GetPlayerNameEx(playerid), playerid);
      ABroadCast(COLOR_YELLOW , string, 2);
      SetTimerEx("spam2", 5000, 0, "d", playerid);
      SetPVarInt( playerid, "spam1", 1 );
    }
  }
  return 1;
}
forward spam2(playerid);
public spam2(playerid)
{
  DeletePVar(playerid, "spam1");
  return 1;
}
Credits : NTThanh

4) Hack Speed Car
Mã:
//public InitiateGamemode()
SetTimer("AntiHackSpeedCar", 100, true);

new TocDoGioiHan = 215;
new FlyCar[MAX_PLAYERS];

forward AntiHackSpeedCar();
public AntiHackSpeedCar()
{
  foreach(new playerid : Player) {
    new newcar = GetPlayerVehicleID(playerid), Float:pos[3];
    if(IsPlayerInAnyVehicle(playerid) && GetPlayerState(playerid) == PLAYER_STATE_DRIVER && !IsAPlane(newcar) && !IsABoat(newcar))
    {
      if(GetSpeedKM(playerid) > TocDoGioiHan)
      {
        GetPlayerPos(playerid, pos[0], pos[1], pos[2]);
        SetPlayerPos(playerid, pos[0], pos[1], pos[2]+5);
        SendClientMessageEx(playerid, COLOR_LIGHTRED, "Tat [Hacking] Ngay Neu May Con Thuong Bo Me May");
        FlyCar[playerid] += 1;
        //====//
        if(FlyCar[playerid] == 2)
        {
          new string[256];
          format(string, sizeof(string), "AdmCmd: %s da bi kick boi System, Ly do: Hack Speed Car", GetPlayerNameEx(playerid));
          SendClientMessageToAllEx(COLOR_LIGHTRED, string);
          KickWithMessage(playerid, "Ban da bi kick, ly do: Hack Speed Car");
        }
      }
    }
  }
}
Credits : GTA-Alone

- Đây là một số Code anti hacking mà độ hiệu quả mình thấy nó khá cao nên chia sẽ lại cho anh em để giúp server tránh một vài trường hợp hacking
- Chúc anh em vui vẻ