• Chuẩn bị đổi qua diễn đàn mới (diễn đàn này sẽ bị lưu trữ), vì lỗi database ( ko bit duong fix ;v) https://sa-mp.biz/index.php

Liên hệ

Cần thiết
Cần thiết
Cần thiết
19 + 5 = ?
Cần thiết
Cần thiết